क्र.स. नाम पद सेवा समूह मोबाइल नं. इमेल फोटो  
1 कुल प्रसाद दवाडी कार्यालय प्रमुख  कृषि कृषि प्रसार 9851191589  
2 उमादेवी श्रेष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत (अधिकृत सातौं) कृषि कृषि प्रसार 9762888882  
3 झरना पन्थी कृषि प्रसार अधिकृत (अधिकृत सातौं) कृषि कृषि प्रसार      
4 उमेश सापकोटा बागवानी विकास अधिकृत (अधिकृत सातौं) कृषि बागवानी 9849310671  
5 सरीता सापकोटा बाली संरक्षण अधिकृत (अधिकृत छैठौं) कृषि बाली संरक्षण ९८४५१०३५१८२    
6 निर्मल पौडेल कृषि अर्थ बिज्ञ (सातौँ ) कृषि एग्री इको 9855053921    
7 . कृषि प्रसार अधिकृत (अधिकृत सातौं) कृषि कृषि प्रसार .    
8 मदन प्रसाद जंगम कृषि प्रसार अधिकृत (अधिकृत छैठौं) कृषि कृषि प्रसार ९८५१०४७०७८    
9 गुणराज ओझा लेखा अधिकृत (अधिकृत छैठौं) प्रशासन लेखा      
10 लक्ष्मी आचार्य प्रा.स. (सहायक पाँचौ) कृषि बागवानी      
11 चन्द्र बहादुर तामाङ्ग कार्यालय सहयोगी     ९८४१५३७३४१    
12 गिताराज गिरि कार्यालय सहयोगी     ९८४९०९६१३७    
13 हिमलाल अधिकारी कार्यालय सहयोगी     ९८४१००६८०८    
14 सुभद्रा अधिकारी कार्यालय सहयोगी          

 

कृषि ज्ञान केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोकको वेबसाइट