पनौती देखि नमोबुद्द सम्म शान्ति पद यात्रा सम्पुर्णमा हार्दिक निमन्त्रणा संविधान दिवसको अवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह समितीको आयोजनामा जिल्ला समन्वय समितीको प्राङ्गणमा दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न !! जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलान्चोक र सन्चारिका समुहको संयुक्त आयोजनामा शुभकामना मिति २०८०/०५/१५ गते जिल्ला सभा सम्पन्‍न लम्पि स्किन’रोग सम्बन्धी बिमा कम्पनीहरुसंग छ्लफल पछि गरिएका निर्णयहरु ! विद्यार्थीका प्रश्न जिल्ला समन्वय समितिलाई नामक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम पनौती त्रिवेणी नागरिक सरसफाई अभियानको SEE-2079 Outstanding Award Program 2080, PABSON, Kavrepalanchok. नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (नेवा) कार्यक्रम सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरकारी जागीरबाट अवकाश बिदाइ कार्यक्रम काभ्रेमा लम्पी स्किन बाट पशुलाई कसरी बचाउने भन्ने बिषयमा छ्लफल कार्यक्रम । एरोपोनिक प्रविधि बाट रोग रहित काम लागतमा उन्नत जातको कागती को बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम होमस्टे, होटल तथा रिसोर्टका संचालकहरुलाई…………….

जिल्ला विकास समिति, काभ्रेको राजश्व सम्बन्धि नितिहरु

क) स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ (संशोधन सहित) को नियम २०७ को च बमोजिम जिल्लामा कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तुको कर लगाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी कर निर्धारण गर्ने तथा लागू गर्न जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिने।

ख) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ को उपदफा- २ बमोजिम लगाईएको करबाट जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त रकममध्ये ३५% रकम सम्बन्धमा गाविसहरुलाई आय फिर्ता दिने।

ग) आर्थिक वर्ष २०६५/६६ का लागि प्रचलित ऐन नियम बमोजिम लगाउन सकिने कर, दस्तुर, सेवा शुल्क तथा विक्रि मूल्य तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिम कायम गर्नका लागि जिल्लास्तरीय राजश्व परामर्श समितिबाट सिफारिश भई आएकोले सोही दररेट बमोजिम ठेक्का ब्यवस्था गर्न जिल्ला विकास समितिलाई जिम्मा दिने।

सि.नं

नाम

इकाई

कर रकम रु.

क)

उन (प्राकृतिक, कृतम, जगर)

प्रति के.जि

-।१० (दश पैसा)

ख)

खोटो

प्रति के.जि

-।५० (पचास पैसा)

ग)

वनकस (खर), वावियो, मलहन पत्ता, छ्वाली,पराल, वगास, निगालो लोक्ता, पटेरी, अम्लिसो-कुचो

प्रति ट्रक

रु ५० (पचास रुपैया)

घ)

बाँस

प्रति गोटा

-।३० (तीस पैसा)

ङ)

सिसौ, साल (चट्टा गोलियो,चिरान) सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय चलानीका आधारमा

प्रति ट्रक

रु ३०० (तीन सय)

च)

अन्य काठ (चट्टा गोलियो,चिरान) सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय चलानीका आधारमा

प्रति ट्रक

रु २०० (दुई सय)

छ)

ढुंगा, गिटी, ग्राभिल, वालुवा,रोडा (निजी जग्गामा उत्पादित समेत)

प्रति क्यु फिट

रु २ (दुई रुपैया)

ज)

स्लेट / विछाउने ढुंगा

प्रति वर्ग फिट

रु २ (दुई रुपैया)

झ)

भट्टामा प्रयोग गर्ने माटो

प्रति वर्ग मिटर

-।५० (पचास रुपैया)

ञ)

सुर्तिको कण्ठल कतरण नसल

प्रति के.जि

-।२५ (पच्चिस पैसा)

ट)

सालको वियाँ

प्रति के.जि

रु १ (एक रुपैया)

ठ)

सल्लाको सिम्टा

प्रति के.जि

-।१० (दश पैशा)

ड)

पत्थर कोईला

प्रति के.जि

-।१० (दश पैसा)

ढ)

मिनरल वाटर

प्रति वोतल

-।१० (दश पैसा)

३) स्वदेशमा स्थापना भएका उद्योगहरुले जे जस्तो अवस्थामा छ सोही रुपमा पुन: प्रयोग (रीयुज) गर्ने देहाय बमोजिमका बस्तुमा देहाय बमोजिमको संकलन केन्द्रमा उठाईने कर:

सि.नं

नाम

इकाई

कर रकम रु.

क)

खाली सीसी (वियर)

प्रति गोटा

रु १ (एक रुपैया)

ख)

खाली सीसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल. भन्दा माथी

प्रति गोटा

-।५० (पचास पैसा)

ग)

खाली सीसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल भन्दा तल

प्रति गोटा

-।२५ (पच्चीस पैसा)

घ)

(वितल, भाँडाकुडा, पुराना जुत्ता,चप्पल,ग्यालन र जर्किन आदि

प्रति गोटा

१।-(एक रुपैया)

ङ)

खाली वोरा

-।२५ (पचास पैसा)

१) ५० के.जी सम्म खाद्यान्न अट्ने प्लाष्टीकको बोरा

प्रति गोटा

-।२५ (पचास पैसा)

२) ५० के.जी सम्म खाद्यान्न अट्ने जुटको बोरा

प्रति गोटा

-।५० (पचास पैसा)

३) १०० के.जी सम्म खाद्यान्न अट्ने जुटको वोरा तेलको टिन

प्रति गोटा

रु. २ (दुई रुपैया)

च)

१) १० लिटर भन्दा बढी अट्ने ठुलो

प्रति गोटा

रु १ (एक रुपैया)

२) १० लिटर भन्दा कम अट्ने सानो

प्रति गोटा

४) पुन: प्रशोधन ( रिसाइक्लिङ्ग) गरी पुन: प्रयोग हुन सक्ने देहाय बमोजिम कवाडि मालसामानहरुमा देहाय बमोजिम कर:

सि.नं

नाम

इकाई

कर रकम रु.

क)

झिन्डु (प्राकृतिक र कृतिम उनका टुक्रा)

प्रति के.जी

२। (दुई रुपैया)

ख)

गामेन्को कपडाको टुक्रा

प्रति के.जी

२। (दुई रुपैया)

ग)

जलेको मोविल

प्रति लि.

१। (एक रुपैया)

घ)

जुट र प्लास्टिकको बोरा

प्रति के.जी

-।२० पैसा

ङ)

कार्पेटका टुक्रा

प्रति के.जी

२। (दुई रुपैया)

च)

टायर ट्युव

प्रति के.जी

२। (दुई रुपैया)

छ)

थोत्रो टिन

प्रति के.जी

-।५० (पचास पैसा)

ज)

पुरानो ड्रम

प्रति के.जी

-।५० (पचास पैसा)

झ)

पुराना कागज

प्रति के.जी

१) अखबार (न्युजप्रिन्ट)

प्रति के.जी

-५० (पचास पैसा)

२) अन्य कागज (कार्टुन समेत)

प्रति के.जी

१। (एक रुपैया)

ञ)

धातुका सामानहरु

१) फलाम

प्रति के.जी

२। (दुई रुपैया)

२) अन्य धातु (पितल, तामा आदि)

प्रति के.जी

२।५० (दुई रुपैया पचास पैसा)

ट)

पोलिथिन पाईपका टुक्राहरु

प्रति के.जी

१।(एक रुपैया)

ठ)

सिसा (लिड) को धुलो वा टुक्रा

प्रति के.जी

४।(चार रुपैया)

ड)

कांचको धुलो र टुक्रा

प्रति के.जी

१। (एक रुपैया)

५) प्रचलित कानुनले निषेधित गरे बाहेकका पंछिहरु जस्तै: हाँस, कुखुरा जस्ता पंछिहरुको प्वाँख प्रति के.जी रु.२।-

६) प्रचलित कानुनले निषेधित गरे बाहेकका वा मारिएका पशुका

क) हाड प्रति के.जी रु १।–

ख) सिंग प्रति के.जी : रु २

ग) खुर प्रति के.जी रु २

घ) छाला ठुलो प्रति गोटा रु ३०

ङ) छाला सानो प्रति गोटा रु १५।–

७) सिफारिश दस्तुर रु १००।–

८) जिविस हलभाडा रु १२००।–

९) जिविसका प्रकाशनहरु विक्रि वापत

विवरण

शुल्क रु.

१) जिल्ला पाश्वचित्र

२५०।-

२) आवधिक जिल्ला विकास योजना

५००।-

३) जिल्ला विकास योजना(वार्षिक)

२००।-

४) श्रोत नक्सा

११००।-

५) दश वर्षका उपलब्धिहरु

२००।-

६) गाविसका पञ्चवर्षिय योजनाहरु

फोटोकपी+२०% सेवाशुल्क

७) गै.स.स पाश्वचित्र

फोटोकपी+२०% सेवाशुल्क

८) गाविस तथा जिल्लाका नक्शाहरु

सादा रु २०।- प्रतिपेज

कलर रु ५०।- प्रतिपेज

९) अध्ययन भ्रमण टोलि सेवा शुल्क

१०००।-

Skip to toolbar