बैठकमा उपस्थिती हुने सम्बन्धमा। नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग तथा खानिजन्य उद्योग अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन २०७९ सार्वजनिक काभ्रेपलान्चोक – सिन्धुपाल्चोक अन्तर जिल्ला समन्वय बैठक मण्डनदेउपुर, भुम्लु – साँगाचोकगढी, इन्द्रावतीको सिमाना ब्यबस्थापन विषयमा विभिन्न छ्लफल गरि सम्पन्न। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र, कानून निर्माण प्रक्रिया र विधायकी परिक्षण सम्बन्धी गोष्ठी स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन(FRRAP) विषयक दुई दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन(FRRAP) विषयक एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम शोक सन्देश हार्दिक आभार लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सचेतना कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान, २०७९ को सफलताको शुभकामना खानीखोला गाउँपालिका वडा न ३,४,५ वडा कार्यालयहरु को भवन अनुगमन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दिपक कुमार गाैतमबाट नेपालीहरुको महान चाड बिजया दशमी,शुभ दिपावली, छठ पर्ब २०७९ शुभकामना व्यक्त बेथानचोक गाउँपालिकाको स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन ।। चौरीदेउराली गाउँपालिकाको स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा ।।

जिल्ला विकास समिति, काभ्रेको राजश्व सम्बन्धि नितिहरु

क) स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ (संशोधन सहित) को नियम २०७ को च बमोजिम जिल्लामा कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तुको कर लगाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी कर निर्धारण गर्ने तथा लागू गर्न जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिने।

ख) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५ को उपदफा- २ बमोजिम लगाईएको करबाट जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त रकममध्ये ३५% रकम सम्बन्धमा गाविसहरुलाई आय फिर्ता दिने।

ग) आर्थिक वर्ष २०६५/६६ का लागि प्रचलित ऐन नियम बमोजिम लगाउन सकिने कर, दस्तुर, सेवा शुल्क तथा विक्रि मूल्य तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिम कायम गर्नका लागि जिल्लास्तरीय राजश्व परामर्श समितिबाट सिफारिश भई आएकोले सोही दररेट बमोजिम ठेक्का ब्यवस्था गर्न जिल्ला विकास समितिलाई जिम्मा दिने।

सि.नं

नाम

इकाई

कर रकम रु.

क)

उन (प्राकृतिक, कृतम, जगर)

प्रति के.जि

-।१० (दश पैसा)

ख)

खोटो

प्रति के.जि

-।५० (पचास पैसा)

ग)

वनकस (खर), वावियो, मलहन पत्ता, छ्वाली,पराल, वगास, निगालो लोक्ता, पटेरी, अम्लिसो-कुचो

प्रति ट्रक

रु ५० (पचास रुपैया)

घ)

बाँस

प्रति गोटा

-।३० (तीस पैसा)

ङ)

सिसौ, साल (चट्टा गोलियो,चिरान) सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय चलानीका आधारमा

प्रति ट्रक

रु ३०० (तीन सय)

च)

अन्य काठ (चट्टा गोलियो,चिरान) सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय चलानीका आधारमा

प्रति ट्रक

रु २०० (दुई सय)

छ)

ढुंगा, गिटी, ग्राभिल, वालुवा,रोडा (निजी जग्गामा उत्पादित समेत)

प्रति क्यु फिट

रु २ (दुई रुपैया)

ज)

स्लेट / विछाउने ढुंगा

प्रति वर्ग फिट

रु २ (दुई रुपैया)

झ)

भट्टामा प्रयोग गर्ने माटो

प्रति वर्ग मिटर

-।५० (पचास रुपैया)

ञ)

सुर्तिको कण्ठल कतरण नसल

प्रति के.जि

-।२५ (पच्चिस पैसा)

ट)

सालको वियाँ

प्रति के.जि

रु १ (एक रुपैया)

ठ)

सल्लाको सिम्टा

प्रति के.जि

-।१० (दश पैशा)

ड)

पत्थर कोईला

प्रति के.जि

-।१० (दश पैसा)

ढ)

मिनरल वाटर

प्रति वोतल

-।१० (दश पैसा)

३) स्वदेशमा स्थापना भएका उद्योगहरुले जे जस्तो अवस्थामा छ सोही रुपमा पुन: प्रयोग (रीयुज) गर्ने देहाय बमोजिमका बस्तुमा देहाय बमोजिमको संकलन केन्द्रमा उठाईने कर:

सि.नं

नाम

इकाई

कर रकम रु.

क)

खाली सीसी (वियर)

प्रति गोटा

रु १ (एक रुपैया)

ख)

खाली सीसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल. भन्दा माथी

प्रति गोटा

-।५० (पचास पैसा)

ग)

खाली सीसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल भन्दा तल

प्रति गोटा

-।२५ (पच्चीस पैसा)

घ)

(वितल, भाँडाकुडा, पुराना जुत्ता,चप्पल,ग्यालन र जर्किन आदि

प्रति गोटा

१।-(एक रुपैया)

ङ)

खाली वोरा

-।२५ (पचास पैसा)

१) ५० के.जी सम्म खाद्यान्न अट्ने प्लाष्टीकको बोरा

प्रति गोटा

-।२५ (पचास पैसा)

२) ५० के.जी सम्म खाद्यान्न अट्ने जुटको बोरा

प्रति गोटा

-।५० (पचास पैसा)

३) १०० के.जी सम्म खाद्यान्न अट्ने जुटको वोरा तेलको टिन

प्रति गोटा

रु. २ (दुई रुपैया)

च)

१) १० लिटर भन्दा बढी अट्ने ठुलो

प्रति गोटा

रु १ (एक रुपैया)

२) १० लिटर भन्दा कम अट्ने सानो

प्रति गोटा

४) पुन: प्रशोधन ( रिसाइक्लिङ्ग) गरी पुन: प्रयोग हुन सक्ने देहाय बमोजिम कवाडि मालसामानहरुमा देहाय बमोजिम कर:

सि.नं

नाम

इकाई

कर रकम रु.

क)

झिन्डु (प्राकृतिक र कृतिम उनका टुक्रा)

प्रति के.जी

२। (दुई रुपैया)

ख)

गामेन्को कपडाको टुक्रा

प्रति के.जी

२। (दुई रुपैया)

ग)

जलेको मोविल

प्रति लि.

१। (एक रुपैया)

घ)

जुट र प्लास्टिकको बोरा

प्रति के.जी

-।२० पैसा

ङ)

कार्पेटका टुक्रा

प्रति के.जी

२। (दुई रुपैया)

च)

टायर ट्युव

प्रति के.जी

२। (दुई रुपैया)

छ)

थोत्रो टिन

प्रति के.जी

-।५० (पचास पैसा)

ज)

पुरानो ड्रम

प्रति के.जी

-।५० (पचास पैसा)

झ)

पुराना कागज

प्रति के.जी

१) अखबार (न्युजप्रिन्ट)

प्रति के.जी

-५० (पचास पैसा)

२) अन्य कागज (कार्टुन समेत)

प्रति के.जी

१। (एक रुपैया)

ञ)

धातुका सामानहरु

१) फलाम

प्रति के.जी

२। (दुई रुपैया)

२) अन्य धातु (पितल, तामा आदि)

प्रति के.जी

२।५० (दुई रुपैया पचास पैसा)

ट)

पोलिथिन पाईपका टुक्राहरु

प्रति के.जी

१।(एक रुपैया)

ठ)

सिसा (लिड) को धुलो वा टुक्रा

प्रति के.जी

४।(चार रुपैया)

ड)

कांचको धुलो र टुक्रा

प्रति के.जी

१। (एक रुपैया)

५) प्रचलित कानुनले निषेधित गरे बाहेकका पंछिहरु जस्तै: हाँस, कुखुरा जस्ता पंछिहरुको प्वाँख प्रति के.जी रु.२।-

६) प्रचलित कानुनले निषेधित गरे बाहेकका वा मारिएका पशुका

क) हाड प्रति के.जी रु १।–

ख) सिंग प्रति के.जी : रु २

ग) खुर प्रति के.जी रु २

घ) छाला ठुलो प्रति गोटा रु ३०

ङ) छाला सानो प्रति गोटा रु १५।–

७) सिफारिश दस्तुर रु १००।–

८) जिविस हलभाडा रु १२००।–

९) जिविसका प्रकाशनहरु विक्रि वापत

विवरण

शुल्क रु.

१) जिल्ला पाश्वचित्र

२५०।-

२) आवधिक जिल्ला विकास योजना

५००।-

३) जिल्ला विकास योजना(वार्षिक)

२००।-

४) श्रोत नक्सा

११००।-

५) दश वर्षका उपलब्धिहरु

२००।-

६) गाविसका पञ्चवर्षिय योजनाहरु

फोटोकपी+२०% सेवाशुल्क

७) गै.स.स पाश्वचित्र

फोटोकपी+२०% सेवाशुल्क

८) गाविस तथा जिल्लाका नक्शाहरु

सादा रु २०।- प्रतिपेज

कलर रु ५०।- प्रतिपेज

९) अध्ययन भ्रमण टोलि सेवा शुल्क

१०००।-

Skip to toolbar